- Megadoor
Вратите от този тип са проектирани за екстремно големи отвори при специални индустриални среди, където вратите са изложени на влага, студ, тежко ветрово натоварване, прах и други. Примери за тяхното приложение могат да се намерят в пещи за заготовка или изсушаване на дървен материал, металургична и леярска промишленост, складове за естествени минерални суровини, корабостроителни и кораборемонтни цехове и докови камери, самолетни хангари.
Инженерни предимства - уникална структура на вратата, постигната чрез двойни, пропити с винил полиестерни завеси, укрепени с хоризонтални алуминиеви греди. Устойчивост - проектирана за десетки години употреба с малко или почти нищожно износване. Леката алуминиево-полиестерна конструкция е проектирана по начин, усилващ здравината и устойчивостта на вратата. В случай, че вратата бъде повредена, тя лесно се ремонтира с минимално или без прекъсване на тежкия товарен поток. Сигурност - в долната си част този тип врата е окомплектована с електронна касета, притежаваща висока чувствителност. При среща с препятствие, при затварянето си вратата автоматично спира и се прибира в крайно отворено положение. Гъвкавост на приложение - практически няма ограничение във височината и широчината на вратата. Свободно се проектира и мултисекционна врата с различни височини на секциите - предимство при летищни хангари и специфични превозни средства.